85. Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

1) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
a) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
b) Hakkında icra takibi bulunan kişiler
c) Suç işlerken rastlanılan kişiler
d) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
e) Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler

2) Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
a) T.C. Kimlik Numarası
b) Dört adet vesikalık fotoğraf
c) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
d) Temel eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge
e) Adaylardan alınacak senet

3) Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır
b) Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
c) Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır
d) Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak zorundadır
e) Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur

4) “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?
a) 2495 sayılı Kanun
b) 2559 sayılı Kanun
c) 3021 sayılı Kanun
d) 5188 sayılı Kanun
e) 6136 sayılı Kanun

5) Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Psikiyatri
b) Göz
c) Kulak Burun Boğaz
d) Üroloji
e) Nöroloji

6) Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Davut’un aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
a) Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
b) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
c) Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
d) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
e) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister

7) Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir.
Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
a) Yangın çıkması
b) Deprem olması
c) Gürültü yapılması
d) İmdat istenmesi
e) Sel felaketi ile karşılaşma

8) Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?
a) Cürüm
b) Kabahat
c) Kusur
d) Suçüstü
e) Taksir

9) Görev yapılan bölgede terk edilmiş şüpheli paket, çanta gibi bir eşya görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır?
I Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III Çevresi emniyete alınır
IV Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V Güvenlik güçlerine bilgi verilir
a) I, II, III
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) Hepsi

10) Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
a) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir
b) Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler
c) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
d) Yakalanan kişi ve emanete alınan eşya genel kolluğa teslim edilir
e) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar

11) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?
a) Emniyet müdürünün kararı – Valinin izni
b) Özel güvenlik komisyonu kararı – Valinin onayı
c) Özel güvenlik komisyon kararı – İçişleri Bakanının onayı
d) Valinin kararı – İçişleri Bakanının izni
e) Özel güvenlik şirketinin kararı – Valinin onayı

12) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
a) Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
b) 18 yaşını tamamlamış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
e) Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak

13) Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
a) Genel kolluk gelene kadar olay yerindeki iz ve delilleri kendi imkânları ile toplar ve bunları genel kolluk geldiğinde onlara teslim eder
b) Ölen şahsın üzerini arayarak cebindeki cüzdana bakıp kimliğini tespit etmeye çalışır
c) Şüphelinin, tanığın ifadesini alıp genel kolluğa teslim eder
d) Olay yerini muhafaza altına alır ve genel kolluğu derhal haberdar eder
e) Olay mahallinde maktulün (ölen kişi) akrabaları varsa ölen kişinin üzerinden cüzdan, kimlik kartı, para vb. gibi kıymetli eşyaları almalarına müsaade eder

14) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?
a) İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar
b) Hapis ve idari para cezası verilir
c) Para cezası ve ihtar verilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
e) Mülki amir tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir

15) Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?
a) Milli Eğitim Bakanlığı
b) Milli Savunma Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Valilik
e) Kaymakamlık

16) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaz
b) Özel güvenlik görevlisinin görev alanı içerisinde terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete alma yetkisi vardır
c) Üzerlerinde resmi kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanun gereği resmi kıyafetleri üzerlerinde olduğu sürece yetkilerini kullanabilirler
d) İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik çalıştırılmasına izin verilmez
e) Özel güvenlik görevlileri spor müsabakalarında silahlı olarak görev yapamaz

17) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis-Jandarma-Belediye Zabıtası
b) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
c) Jandarma-Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
e) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza

18) Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?
a) Polis
b) Özel güvenlik görevlisi
c) Kaymakam
d) Cumhuriyet savcısı
e) Vali

19) Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?
a) 20
b) 50
c) 80
d) 100
e) 120

20) Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi, hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
a) Rüşvet
b) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
c) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
d) Hakaret
e) İşkence

21) Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terk edilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır. Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?
a) Zapt etme
b) Emanete alma
c) Müsadere
d) El koyma
e) Arama

22) Zor kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kademeli olarak artar
b) Şahıs etkisiz hale getirildiğinde son bulur
c) Duruma göre bedeni kuvvet, maddi güç ve silahı içerebilir
d) Zor kullanma yetkisi kullanıldıysa kesinlikle olay mahkemeye taşınmalıdır
e) Zor kullanma ölçüsünü aşan memura cezai sorumluluk vardır

23) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
a) Tasnif edilemez
b) Değişmez
c) Benzetilemez
d) Benzemez
a) Değiştirilemez

24) Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?
a) Nesnenin cinsi
b) Nesnenin şekli
c) Nesnenin rengi
d) Nesnenin markası
e) Nesnenin fiyatı

25) Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?
I Haksız bir saldırının olması
II Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV Orantılı karşılık verilmesi
a) Sadece III
b) II ve III
c) I,II ve III
d) I,II ve IV
e) I, II, III ve IV

26) Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, tarih ve saat, imza
b) Başlık, tarih ve saat, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
c) Tarih ve saat, başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
d) Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza, tarih ve saat
e) Başlangıç (giriş), başlık, tarih ve saat, metin, sonuç, imza

27) Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
b) Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
c) Adli kolluk hizmetidir
d) Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır
e) Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir

28) Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Cop kemerde veya elde taşınabilir
b) Tekme ile yapılan saldırılarda cop kullanılabilir
c) Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
d) Sopalı ve taşlı saldırılarda cop kullanılabilir
e) Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli yerler olmalıdır

29) ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
a) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
b) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
c) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
d) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
e) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi

30) ÖGG Osman’ın, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?
a) Kişinin üstünü ve eşyalarını zorla da olsa arar
b) Israr etmez ve içeriye girişine izin verir
c) Konuyu genel kolluğa bildirir
d) Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin vermez
e) Kişinin üstünü aramasa bile eşyalarını muhakkak arar

31) Nokta görevi sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
a) El feneri
b) Televizyon
c) Yağmurluk
d) El detektörü
e) Düdük

32) “Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir.” Boşluk için hangi seçenek doğrudur?
a) Patlama
b) Bomba
c) Kapsül
d) Fünye
e) Patlayıcı madde

33) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir?
I Suç anında şüphelinin yakalanması
II Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi
III Olay yerinin muhafaza altına alınması
IV Devriye bittiği zaman rapor sunulması
V Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi
a) I, IV
b) I, II,
c) I, III
d) III, V
e) I, V

34) Aşağıdakilerden hangisi şüphe uyandıran şahıs olarak değerlendirilemez?
a) Tedirgin davranışlar ve aşırı terleme
b) Şahsın aşırı sportif olması
c) Üst üste giyilmiş elbise
d) Mevsimle uyumsuz kıyafet giyilmesi
e) Bakışlarını güvenliklerden kaçırması

35) Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?
a) İhbar tutanağı
b) Olay yeri inceleme tutanağı
c) Teslim-tesellüm tutanağı
d) Devir teslim tutanağı
e) İfade tutanağı

36) Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Mektup veya paket sallanmamalı ve açılmamalıdır
b) Odadan çıkılır ve girişi önleyici tedbir alınır
c) İlgili birime haber verilir
d) Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır
e) Paketin yeri değiştirilmemelidir

37) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?
a) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her yerde kullanabilir
b) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her zaman kullanabilir
c) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece resmi tatil günlerinde kullanamaz
d) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilir
e) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisi yoktur

38) Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?
a) Tutanakta düzenleme amacı ve konusunu ifade edecek başlık olmalıdır
b) Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır
c) Giriş bölümüyle başlamalıdır
d) Metin bölümünde olayla ilgisi olmayan ancak olay hakkında bilgisi ve görgüsü olan kişilerin açık kimlikleri yazılmalıdır
e) Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır

39) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?
a) Kamera
b) Telsiz
c) El feneri
d) Cop
e) Kelepçe

40) Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunan bir şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?
a) CMK’ya göre gözaltına alır
b) CMK’ya göre arama yapar
c) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre arama yapar
d) Kabahatler Kanuna göre men etme ve genel kolluk gelene kadar bekletme işlemi yapar
e) CMK’ya göre zor kullanır

41) X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görüntüyü büyütme (zoom) işi yapar
b) Koyu bölgelerin içini tespit eder
c) Konveyör bandının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar
d) Cismin kendi çizgilerini tespit eder
e) Görüntüyü karartır

42) El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
a) Uyuşturucu madde ve kaçak sigara tespitinde kullanılabilir
b) Organik maddeleri tespit edebilirler
c) Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar
d) Çok geniş bir alanda elektrostatik alan oluştururlar
e) Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler

43) İşyeri sahibi Aras, personelinin giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve işyerinin bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiş olduğu personelin giriş yapmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?
a) X-Ray cihazı
b) Kapı tipi metal arama detektörü
c) Kart kontrollü geçiş sistemi
d) Body Scanner
e) El tipi metal detektör

44) Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlara …………….. denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
a) Termometre
b) Radyometre
c) Barometre
d) Ultrasonik detektör
e) Dozimetre

45) Esenboğa Havalimanında X-Ray operatörü olarak görev yapan Caner, bir yolcunun valizinde düzenek bağlantısı olmayan organik patlayıcı bir madde tespit etmiştir. Bahse konu patlayıcı madde X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?
a) Yeşil
b) Turuncu ve tonları
c) Kırmızı
d) Siyah
a) Mavi ve tonları

46) İlkyardım ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
a) Herhangi bir olay/kaza, hastalık ya da yaşamın tehlikede olduğu durumda uygulanır
b) Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir
c) Olay yerinde uygulanır
d) Profesyonel sağlık ekibi gelene kadar sürdürülür
e) Ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanır

47) “Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.” Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?
a) Deride solukluk, soğukluk hissi olur
b) Kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur
c) Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur
d) Su toplanması iyileşirken siyah kabuklara dönüşür
e) Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur

48) Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5/2
b) 10/2
c) 30/2
d) 40/2
e) 40/3

49) Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?
a) Bayılma
b) Şok
c) Koma
d) Havale
e) Ataksi

50) Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?
a) İlkyardım
b) Temel yaşam desteği
c) Cerrahi müdahale
d) Kemoterapi
e) Radyoterapi

51) Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?
a) Göğsün ortasına çift elle
b) Göğsün ortasına tek elle
c) Göğsün ortasına dört parmakla
d) Göğsün ortasına üç parmakla
e) Göğsün ortasına iki parmakla

52) Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışın sergilenmemesi gerekir?
a) İlkyardımcı kendini tanıtır
b) Olaydaki ölü ve yaralı durumunu aktarır
c) Hoşgörülü ve nazik davranır
d) Yaralının endişelerini giderir
e) Sakin ve sabırlı davranır

53) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biri değildir?
a) İlaçla tedavi etmek
b) Durumun kötüleşmesini önlemek
c) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
e) Çevre güvenliğini sağlamak

54) Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?
a) Kopan parça temiz, su geçirmez, ağzı kapalı bir torbaya konur
b) Kopan parçanın olduğu torba içi buz dolu ikinci torbaya konur
c) Kopan parça direkt buzla temas ettirilir
d) Kopan parçanın muhafaza edildiği torbanın üstüne yaralının adı soyadı yazılır
e) Torba yaralıyla aynı ambulansa konur

55) Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?
a) Solunum zorluğu çekenler
b) Ölmüş olanlar
c) Ayağı kırık olanlar
d) Karın bölgesi yarası olan
e) Yaşlılar

56) Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
a) Tsunami
b) Sel
c) Erezyon
d) Deprem
e) Toprak kayması

57) Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?
a) Halokarbonlu söndürücüler
b) Sulu tip söndürücüler
c) Köpüklü tip söndürücüler
d) Tozlu Söndürücüler
e) D tozlu söndürücüler

58) F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?
a) Katı madde yangınları
b) Sıvı madde yangınları
c) Gaz madde yangınları
d) Hafif metal yangınları
e) Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları

59) Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?
a) Sarı
b) Kırmızı
c) Lacivert
d) Beyaz
e) Yeşil

60) Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?
a) 50 cm
b) 75 cm
c) 90 cm
d) 110 cm
e) 150 cm

61) Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?
a) Boğma
b) Soğutma
c) Üfleme
d) Dağıtma
e) Yakıtı giderme

62) Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Sigara, çakmak, cep telefonu kesinlikle kullanılmamalıdır
b) LPG taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
c) Doğalgaz kapı ve pencereler açılarak tahliye edilmelidir
d) Gaz vanaları kapatılmalıdır
e) Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir

63) Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?
a) Bilgisizlik
b) İhmal ve dikkatsizlik
c) Kazalar
d) Yangınlardan korunma önlemlerinin alınması
e) Tabiat olayları

64) Aşağıdakilerden hangisi esrar maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
a) Göz bebeklerinde büyüme
b) Çevreye karşı ilgisizlik
c) Uykulu bir hal
d) Göz kızarıklığı
e) Canlılık hissi ve yerinde duramama

65) Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?
a) Toz esrar
b) Likit esrar
c) LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
d) Amfetaminler
e) Kubar esrar

66) Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?
a) Depresyona girmesini önler
b) Bunalıma girmesini önler
c) Panik atak riskini azaltır
d) Şizofreniye iyi gelir
e) Stres yönetimi becerisi kazandırır

67) Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Görev alanında bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek
b) Müşteri memnuniyetini sağlamak
c) Görev alanında gerçekleşen bir tehlikenin başarılı şekilde sona erdirilmesini sağlamak
d) Sorun çıkaranlara yaptırım uygulamak
e) Genel işleyişi ve düzeni sağlamak

68) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir
b) Başarılı iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
c) Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
d) İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilgiler üretilmesine imkân verir
e) Geri bildirim iletişim sürecinin önemli bir ögesidir

69) İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. İletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?
a) Kanal
b) Gürültü
c) Geri bildirim
d) Kaynak
e) Hedef

70) Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?
a) Görünüşte dinleme
b) Seçici dinleme
c) Tuzak kurucu dinleme
d) Yüzeysel dinleme
e) Kişisel dinleme

71) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?
a) Bilgilendirme
b) Eğitme
c) Duyguları dile getirme
d) Yönlendirme
e) Kaygı ve çatışma oluşturma

72) Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Empati
b) Sempati
c) Anomi
d) Sembolizm
e) Etnosantrizm

73) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
a) Radyo
b) Dilekçe
c) Gazete
d) Sinema
e) Televizyon

74) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?
a) Kültür
b) Duygular
c) Algı
d) Değerler
e) Hepsi

75) Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali’yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır. Bu durumu anlatan kavram hangisidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Mobbing
c) Empati
d) Duyarsızlık
e) Sempati

76) İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
a) Düşünce
b) Motivasyon
c) Niyet
d) Davranış
e) İçgüdü

77) Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ben dili kullanmak
b) Empati
c) Sempati
d) Antipati
e) Sen dili kullanmak

78) İnsanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. İnsanların bu şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
a) Sosyal etki
b) Uyma
c) Benzeşme
d) Güdü
e) Farklılaşma

79) Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?
a) Trafik kazasını seyredenler
b) Belediyenin iş makinesini seyredenler
c) Tıkanmış olan kanalı açmaya çalışan belediye görevlileri
d) Tribündeki seyirciler
e) Tiyatroyu seyredenler

80) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
a) Anonimlik (isimsizlik)
b) Genellik
c) Tesir altında kalma
d) Duygusallık
e) Rasyonellik

81) Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenlik güçlerinin kullandığı bir savunma silahıdır
b) Yeri geldiğinde öldürücü etkiye sahip olabilir
c) Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı bir saldırı silahıdır
d) Psikolojik etkisi yoktur
e) Güvenlik görevlisi ile gösterici arasında kolun bir uzantısıdır

82) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metotlarından değildir?
a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Sisleme ile yayılma
d) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
e) Akarak yayılma

83) Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a) Anlamsız grup
b) Paniğe kapılmış grup
c) Anlamlı grup
d) Saldırgan grup
e) Amaçlı grup

84) Aşağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?
a) Komplekse girme
b) Hakaret
c) Tahrik
d) Yağma
e) Silah kullanma

85) Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?
a) Emniyet müdürü
b) Savcı
c) Hakim
d) Vali
e) Vali yardımcısı

86) Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
a) Çatışma
b) Refleks
c) Dürtü
d) Davranış
e) Motivasyon

87) Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?
a) Aerosol
b) Aşındırıcı madde
c) Likit gaz
d) Kimyasal gaz
e) Gaz

88) Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
a) Korunan kişinin özellikleri
b) Korunan kişinin talepleri
c) Koruma yapılan mekânın özellikleri
d) Halkın istek ve talepleri
e) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

89) Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
a) 12
b) 3
c) 6
d) 4
e) 8

90) Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
a) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
b) Dört araç boyu mesafede
c) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
e) Önemli kişiyi görecek mesafede
e) İki araç boyu mesafede

91) Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?
a) Hedef seçme
b) Saldırı
c) Plan
d) Bilgi toplama
e) Araç seçimi

92) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
a) İlkyardım bilgisine sahip olmalı
b) Sinirli ve asabi olmalı
c) Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı olmalı
d) Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek olmalı
e) İletişim becerisi iyi olmalı

93) Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?
a) Tek araçlık koruma düzeni
b) İki araçlı koruma düzeni
c) Üç araçlı koruma düzeni
d) Resmi konvoy düzeni
e) Gümrük konvoyu düzeni

94) Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?
a) Siyasi nedenler
b) Ekonomik nedenler
c) İdeolojik nedenler
d) Bilişsel nedenler
e) Psikolojik nedenler

95) Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir?
I Zor kullanma
II İfade alma
III Yakalama
IV Olay yeri inceleme
V Gözaltına alma
a) I – III
b) II – IV
c) IV – V
d) II – IV
e) IV – V

96) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?
a) Sağlık ekibi
b) Koruma amiri
c) Ekip amiri
d) Koruma görevlileri
e) Sürücüler

97) Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?
a) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde
b) Konutlarda
c) Umumi veya umuma açık yerlerde
d) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
e) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında

98) Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?
a) Buluşma
b) Keşif çalışması
c) Hedef seçimi
d) Saldırının planlanması
e) Kaçış planı

99) Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?
a) Polis
b) Özel güvenlik
c) Jandarma
d) Sahil güvenlik
e) Gümrük muhafaza

100) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
a) Gürültü yaparak çevreyi rahatsız edenleri men etmek
b) Suç işlenmesini önlemek
c) Pasaport vermek
d) İşlenmiş suçları araştırmak
e) Kamu güvenliğini sağlamak

85. SINAV SİLAH

1) Kesici silahlar hangi silah grubu içerisinde yer alır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

2) Aşağıdakilerden hangisinde ateşli silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
a) Barut gazı ile çalışan silahlardır
b) Canlı varlıkları yaralayıp öldürebilen aletlerdir
c) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
d) Cansız varlıkları parçalayan yok eden silahlardır
e) Suçta kullanılan her türlü aletlerdir

3) Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Biyolojik silahlar
d) Kimyasal silahlar
e) Nükleer silahlar

4) Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Günlük bakım
b) Kapsamlı bakım
c) Haftalık bakım
d) Yıllık bakım
e) Atış sonrası bakım

5) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) Kapsül
e) İğne yayı

6) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

7) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Balistik
c) Kriminilastik
d) Olay yeri inceleme
e) Adli tıp

8) Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
b) Silah ölü noktaya tutularak horoz düşürülür
c) Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılır
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

9) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Atış menzili
b) Mermi yolu
c) Hatve
d) İlk hız
e) Hiçbiri

10) “Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de …….. denir.” Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
a) Fişek yatağı – namlu
b) Namlu – hazne
c) Hazne – şarjör
d) Rampa – fişek yatağı
e) Fişek yatağı – hazne

11) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

12) Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Mermi yolu
d) Gerdel
e) Kapsül

13) Çap nedir?
a) Namlu içerisindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
b) Yiv ve set sayısıdır
c) Namlu boyudur
d) Silahın kapasitesidir
e) Çekirdeğin namlu içindeki bir tur dönüşüdür

14) Özel güvenlik görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
c) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
d) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
e) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun

15) Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makinalı tabanca modelidir?
a) AK 47
b) A3
c) SAR
d) MPX
e) 75B

16) Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık kullanılmalıdır
b) Poligonda atış emniyetinden, birinci derecede atış amiri sorumludur
c) Atış esnasında atış yapanların konsantrasyonunu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır
d) Atış esnasında silahta bir tutukluluk oluşursa, silah hedefi gösterir vaziyette beklenir ve atış gözlemcisine bilgi verilir
e) Poligonda talimata gerek yoktur, herkes ferdi olarak atışını yapar

17) Parmağın tetiğe artan oranda bir kuvvetle baskı yapmasına ne denir?
a) Horoz düşürme
b) Tetik çekme
c) Tetik ezme
d) Ateş etme
e) Tetik kavrama

18) “Fişek yatağında fişek olup olmadığını tespite yarayan yardımcı emniyet tertibatına …….. denir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Kabza emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) İğne emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) İkaz emniyeti

19) I Gerdelin yıpranması
II Şarjör ağzının açılması
III Gerdelin kırılması
IV Gerdel yayının yıpranması
V Gerdel yayının ters takılması
Yukarıdaki maddelerin sonucunda meydana gelen silah arıza yerleri aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Hazne arızaları
b) Namluda meydana gelen arıza
c) Nişan tertibatı arızaları
d) Fişek arızaları
e) İğne arızaları

20) I Silahta fişek olmayabilir
II İğne yayı kırık olabilir
III Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir
IV Barut miktarı az olabilir
V Şarjörde hatalı fişek olabilir
Yukarıdakilerden hangileri silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
a) I-II
b) II-IV
c) I-III-V
d) III-IV
e) I-II-IV

21) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kapsülün ana görevi barutun nemlenmesini önlemektir
b) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yola hatve denir
c) Toplu tabancalarda şarjör yuvası bulunur
d) Kovan atma boşluğu sürgü üzerinde bulunur
e) Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere rampa denir

22) Silah bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
a) 18
b) 19
c) 20
d) 21
e) 23

23) Silahın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Tabanca emniyete alınamaz
c) Fişek ateşlenemez
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

24) Şarjör emniyeti hangi silahta vardır?
a) CZ-75
b) Kırıkkale
c) Yavuz 16
d) Beretta 92 FS
e) 14’lü Browning

25) Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
a) Namlunun altında
b) Top yuvalarının önünde
c) Tetik korkuluğunun önünde
d) Namlunun üzerinde
e) Toplu tabancalarda tırnak yoktur

1B26A51E76D1B
2E27A52B77E2C
3B28C53A78A3A
4D29C54C79C4B
5D30D55A80E5D
6B31B56D81D6D
7C32E57A82E7B
8D33C58E83A8D
9C34B59E84A9A
10A35C60C85D10E
11B36D61A86A11D
12A37D62E87A12B
13D38B63D88D13A
14A39A64E89B14A
15C40D65C90C15B
16C41C66E91E16E
17B42E67D92B17C
18D43C68C93E18E
19D44E69C94D19A
20C45B70E95A20C
21B46B71E96A21C
22D47E72A97B22D
23A48C73B98A23C
24E49B74E99B24E
25D50B75B100C25E

Benzer Yazılar